W Banku Spółdzielczym w Kłobucku dla osób fizycznych otwierane są rachunki:

  • ROR Junior – rachunek na rzecz osoby małoletniej, przeznaczony do gromadzenia środkó pieniężnych. Za osobę małoletnią, która nie ukończyła 13-ego roku życia umowę rachunku może podpisać tylko i wyłącznie jej przedstawiciel ustawowy (np rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd, kurator ustanowiony przez sąd), natomiast rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny.   
  • ROR Student - rachunek prowadzony jest wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w:

       - szkołach licealnych, technikach i szkołach zawodowych;

       - szkołach wyższych i posiadających status wyższej uczelni;

       - szkołach policealnych.

  • ROR - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku.Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy moż być otwarty i prowadzony jako rachunek indywidualny lub rachunek wspólny (np dla współmałżonków).
  • ROR Senior - rachunek prowadzony jest dla osób posiadających wpływy z ZUS lub KRUS.

Do każdego z wyżej wymienionego rachunku można dołączyć SMS Banking, Internet Banking, posiadać kartę płatniczą Visa Classic lub MasterCard . Rachunek ROR daje możliwość uruchomienia limitu w ROR (z wyłączeniem ROR Junior).

  • Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP ) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny bez dostępu do kredytu odnawialnego lub limitu debetowego, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej VISA Debit PayWave, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek dostępnu w Banku Spółdzielczym w Kłobucku od 8 sierpnia 2018r.

PRP może otworzyć każdy, kto nie posiada w innym banku, lub SKOK, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej. Rachunek otworzyć można jedynie

w placówkach Bank na pisemny Wniosek Klienta

   Uwaga!                

Przyjdź i przekonaj się sam jakie przyjazne konto mamy w ofercie dla Ciebie.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.