ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOBUCKU

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Banku Spółdzielczego w Kłobucku

sporządzona wg danych na dzień

31 grudnia 2022 r.

 

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat (w tys. zł) oraz wskaźników sprawności działania

Banku Spółdzielczego w Kłobucku wg stanu na 31.12.2022

Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

1

Suma bilansowa

149.546

238.060

235.435

2

Depozyty klientów

133.848

214.641

205.038

3

Kredyty ogółem

59.402

85.978

96.427

 

 

 

 

 

4

Wynik z działalności bankowej

3.807

4.342

14.148

5

Koszty działania z   amortyzacją

2.974

3.535

6.735

6

Różnica wartości rezerw i   aktualizacji

-689

13

2.479

7

Wynik finansowy brutto

500

1.121

5.368

8

Wynik finansowy netto

290

993

3.892

 

 

 

 

 

9

Fundusze własne

14.214

20.462

21.291

10

ROA

0,21

0,58

1,61

11

ROE

2,09

5,09

18,68

12

Łączny współczynnik   kapitałowy

28,53

25,39

22,98

  

Opracowano w Zespole finansowo-księgowym i sprawozdawczości Banku Spółdzielczego w Kłobucku

                                                                                                                                               

                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Kłobucku

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.