Misja Banku
Misją Banku Spółdzielczego w Kłobucku jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspakajanie potrzeb finansowych udziałowców, klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, zachowanie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego środowiska lokalnego.

Rys historyczny
Początki Banku Spółdzielczego w Kłobucku sięgają roku 1911- powstało wówczas Towarzystwo Pożyczkowo- Oszczędnościowe z siedzibą w Kłobucku. Zadaniem Towarzystwa było udzielanie kredytów, obrót ziemią, organizowanie zaopatrzenia i zbytu dla mieszkańców Kłobucka i 23 okolicznych wsi. W roku 1918 dla potrzeb banku zakupiono nieruchomość przy ulicy Staromiejskiej w Kłobucku (obecnie ul. 3-go Maja) i tam do roku 1989 mieściła się jego siedziba. W czasie II wojny światowej zawieszono działalność Banku. Pod koniec 1945r. reaktywowano działalność Banku pod nazwą „Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Kłobucku”. Kolejne lata były ograniczeniem samodzielności spółdzielczej i coraz większym udziałem państwa w zarządzaniu bankami spółdzielczymi. W 1950 roku przyjęto nazwę „Gminna Kasa Spółdzielcza w Kłobucku”. W roku 1960 Bank przyjął aktualną nazwę „Bank Spółdzielczy w Kłobucku” W 1990 roku wraz z innymi bankami przystąpił do Małopolskiego Banku Regionalnego w Krakowie, w 1996 roku przejął Bank Spółdzielczy w Pankach, tworząc tam swój Oddział. Obecnie Bank Spółdzielczy w Kłobucku zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.