Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kłobucku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( t.jedn.  Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 711).

Wysokość gwarancji
Kwota depozytów nieprzekraczających równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych w tym jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI,  podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe,
  • kadry zarządzającej bankiem, członków zarządu i rady nadzorczej banku.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących,oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Do obliczania stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Termin wypłaty środków gwarantowanych
W przypadku ewentualnego spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowienia Zarządu Komisarycznego oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, wypłata środków gwarantowanych przez BFG powinna być dokonana nie później niż w ciągu 20 dni liczonych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o ile nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające BFG wypłaty środków w tym terminie. Deponenci będą mogli zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG do 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Po tym terminie przedawniają się roszczenia z tytułu gwarancji.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych
Środki gwarantowane wypłacane są przez Zarząd Komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po tym terminie wypłaty będą dokonywane przez Fundusz przez 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny:
strona internetowa www.bfg.pl 
bezpłatna infolinia: 0-800 56 93 4

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.