Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

 • rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych.

Bank Spółdzielczy w Kłobucku oferuje RACHUNKI ROZLICZENIOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH, typu:

STANDARD

Rachunek bieżący służący do prowadzenia rozliczeń finansowych z działalności gospodarczej.

I – FIRMA

Rachunek bieżący służący do prowadzenia rozliczeń finansowych z działalności gospodarczej z wykorzystaniem elektronicznych kanałów – Internet Bankingu

VIP

Rachunek bieżący służący do prowadzenia rozliczeń finansowych z przeznaczeniem dla dużych i prężnych przedsiębiorstw.

 

Rachunki prowadzone są dla:

 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.


Klient występujący o otwarcie rachunku rozliczeniowego składa w Banku:

 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności Wnioskodawcy;
 • Bank dodatkowo może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów (np. koncesji, licencji itp.);
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania rachunkami bankowymi lub do innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków bankowych;
 • Wzorów Podpisów (WP)- zgodnie z bankową Kartą Wzorów Podpisów bądź podpis z umowy stanowiący Wzór Podpisu Klienta.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.