Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

  • rachunki lokat terminowych w złotych.

 

Wpłata środków na rachunek lokaty terminowej może być dokonana w formie gotówkowej, bądź w formie bezgotówkowej.

Wypłata kapitału, kapitału wraz z naliczonymi odsetkami lub samych odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na lokacie może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej określonej w Potwierdzeniu otwarcia lokaty.

Zamknięcie lokaty następuje z chwilą dokonania wypłaty środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.